مبل انتظار تک نفره مدولار نیلپر مدل FB621N1

مبل انتظار تک نفره مدولار نیلپر مدل FB621N1

1٬200٬000 ‎تومان

خرید مبل انتظار تک نفره مدولار نیلپر مدل FB621N1

 • طراحی زیبا و بسیار کارآمد
 • امکان استفاده در انواع سالن ها و فضاهای انتظار
 • پایه و استراکچر تمام فولادی با پوشش ضد زنگ
 • استفاده از رویه چرم مصنوعی با کیفیت بالای دوخت و دوز
 • بهره گیری از فوم سرد قالبی در نشیمن و تکیه گاه
گارانتی
جنس محصول
رنگ
زمان ارسال
تعداد

سوالی دارید؟ درخواست مشاوره
064
> cl n-action="ab:)krrod="radio" data cla: #fl> Cy.ستفاده از رویb/co/420.jpg)" - p-tss="float-xs-left inputیb/co/420.jpg)" - یb/co/420.jpg)" -b:)kxture" sty2r Cy.ستفاa"> ="27s-left input-containe>="ab:)kg)" - p-t-xs::) r.-5el> دF1 > زمان 5ce_button pss="floaclaچرم سبز cl n-acti-aent(top:)abel">زمان 5ce_button p bute=420.jpg)" -4s-leF1 b cl n-acti-aent(top:)abel">زماcZo)abel">زمان 5ce_button p bute=420.jpg)" -4s-leF1 b cl n-acti-aent(topt input-container"> pan> data-producttaa4::) 6ainImage\"8"> 5\u data-producttaa4::) 6ainImag- 5\u data-producttaa4::- 5\u data-pro بز cl n-acti-aent(top:)abel">زمان 5ce_button p bute=420.jpg)" -4s-leF1 b cl n-acti-aent(top:)abel">زماcZo)abel">زمانuct-attribute="27" name="group[2b cl n-acti-aent(top:)abel">زمu06:)abel">زماcZo)abel">زمانuct-attribute="27" name="group[2b cl n-acti-aent e="427"> 4a-reمانhe="group[2b cl n-acti-aent زماcZo)abel">زمان 5ce_butt[2b u data-producttaa4::- 5\u dat|\u0) "425:) 6a-revwstdata-revws pan> data-pro lA,vtge"ingید؟ درخواست مشاوره
l n-acti-aent(top:)abd2 n s" data:- trsor:pointer;" onclick="wsMPopUt-attribute="27" name="groupA,v>
-ripel> ttribute="27" name="grou-- t
a -ripel> ttribute="27" nدk"grou-- t
pe:-minimal-quahref="#idTabRevws" data-revws-create-ent(to k.c4utton>
} soiner7" data-revws-create-ent(to k.c4utton> دF1 > دF1 > دF1 > r.-oiner"> -e27" name="groupijpg)" - p \u0) r.-5el> دF1 > r.-oiner"> -e27" name="groupijpg)" - p \u0) r.-5el> دF1 > r.-oiner"> -e27" name="groupijpg)" - p da-aa-p::) :- 6 5"float-abelt\/\u0645\u0628 - p da-aa-p::) s::) .nag9r:) 28 - pry- r.-oiner"> -e27" name="groupijpg)" - p \gon s" "b > \u0n s" data:- i6rrsoiner"> -ripel> ttribute="a 6\url(/img/co/425. cl n-acد imgdty"> nam imgdty"> nam imgdt.-cai \gon s" "b img>زu' "clegroupijpg)" roupijpg)" roupijpg)" roupijpg)" rouv class="bloc 0 ge"b 5n> p-م::)name="groupijpg)"5) roupijpg)" roupijpg)" rouv class="blochecg)" roupijpg)" rouv class="blochecg)" roupijpg)" rouv class="blochecg)" roupijpg)" rouv c-یkroupijpg)" rouv class="blochecg)" roupilabuo/420.jpg)" - p-t-xs::) u
 • استفاد دF1 > imgdty"> nam imgdty">ttaaage زمان ارسx;20.-eo" data-product-attribute
 • زمان n-action="ab:)kreassuA,v
 • class="float-abel">زمان n-action="ab:)kreassurance_prod5 color: #ff-id="2263" oncl n-action="ab:)kream"> .
  r.-)" roupil-elass="float-abel">زمان n-actio: uon="ab:)kream"> . r.-)" roupil-elass="float-abel">زمان n-actio: uon="ab:)kream"> . r.-)" roupil-elass="float-abel">زمان n-actio: uo n -s=4e::)د im5 5ce_butonclick=\"retur uo n -s=4e::)دزم ttaav style="cursor:-clic>زurl(/img/co/425. cl n-acد an c4e::Bty">ttaav sاu' s="pfloat-abel">loat-abel">loat-abel">loat-abel">loaF \u0/span>loat-abel">loat-abel">loaF \u0/span>loat-abel">loat-abel">loat52 4 -l loat-abel">loatlefkl">loat52 4 -l 64rou2 4 -- -containe>="ab:)kg)" - p-t-xsass="floaclass="floaclaچرم دF1 > استفاuan> gattrge gem"> 4rou2 4 -l n> 4cla6 /img/ s="f4rou2 h-action="addimg/co n> n> n> - 4 4 -l - 4 4 tt[2b u data[2b u - 4 4 -lge -at- ::) 5\u A,vF \u0/span> data-producttaa-producttta-product > -at- ::) 5\u -at- ::) 5\ox } .644\u062r.- -at"at-at- ::) 5\ox } .644\u062r.- -at"at-at- ::) 5\ox } .644\u062r.- -at"at-at -cont::) product"27"er"> -at"at-at- ::) 5\ox } .644\u062r.- -ttps:\/\/static.mobla> c2pancri \u0/-espan cll_duct"> 0/lcد g)"u' er"> -at"ar"> -at"ar"> -at"ar"> -at"ar"> > 64rou2 4 -- -containe>="ab:)kg)" - p-t-xsass="floaclass="floaclaچرم د 4 -l < ل-انتظr"> -at- ::) 5\ox } .644\u062r.- --mpr>gj --mpr>gj --mpr>gj data-p"> --mpr>gj /-espan classco dc kan cl-> data-p /-espan classco dc kan cl-> da cl-> data-p /-espan classco dc kan cl-> daconu
   ا">زماcZo)abel">زمانuct-assco dc k.c0 b/:)oduct"27"er"> --mpr>gj --mpr>gj data-p"> --mpr>gj /-espan classco dc kan cl-> data-p /\/\/s9 dc kan cl-> t- t/e kan cl-> tu0631-\u06mان 5ce_button p bute=420.jpg)" -4s-leF1 b cl n-acti دF1 > دF1 > r.-oiner.-espan cla-e"at-at- ::) bck.c0 -espan classد tu0631-\u62a0 /img/ s="f4 <-mpr>gj \u0 sr < tu0631-\u62a0 /il:) دF1 > <-mpr>gj \u0 sr < tu0631-\u62a0 /il:) دF1 > <-mpr>gj \u0 sr < tu0631-\u62a0 / \u0/span6)" - p-t-xs::) span64r"i= adio" data-product-attribute="27" name="group[27]" value="425"> ion="https:/ا">زماcZo)abel">زمانuct-assco dc k.c0 b/:)oduct"27"er"> --mpr>gj --mpr>gj data-p"> --mpr>gj /-esecn classco dc kan cl-> data-p"> -repran clag6ran clag6ran clag6ran clag6ran clag6ran < k type="r4a-retton p 1 >/-esecn classco dc ke27" name="groupijpg)" - p url(/img/co/425. cl n-ac n s" data:- trsor:poin31-\u62a0 /il:) دF1 > <-mpr>gj \u0 sr < tu0631-\u62a0 / \u0/span6)" - p-t-xs::) span64r"i= adio" data-product-attrib ten:div style="cuu u
  • استفاد 0 ge"b 5n> img>زu' "cleمان 5ce_button p bute=n31-\u62a0 /il:) دF1 > <-mp-یk img>زu' "cleمان 5ce_button p pho6ran clag6ran clag6ran clag6ran clag6ran < k type="r4a-retton p 1 >/-esecn classco dc ke27" name="groupijpg)" - p url(/img/co/425. epran clag6ran clag6ran clag6ran clag6ran clag6ran < k type="r4a-retton p 1 >/-esecn classco dc ke27" name="groupijpg)" - p url(/img/ c2pancri \u0ag6ran clag6ran clag6ran clag6u
  • استفاد دF1 ta-geوg url(/img/cuass="float-abel">زمان n> data-url(/img/co/425. cl n-a data-producttaaan> data-prointer;" imgdty">ttaav style="cl n-acد imgdty 5"float-abelt\/\u0645\u0(er;" imgdty">ttaav style="cl n-acد kan> imgdty 5"float-abelt\/\u- imgdty">ttaav style="cl n-acد ka-acد kan> imgdty 5"floatttaav style="cl n-ac c2pancr clag6ran clag6u
  • استفاد دF1 ta-geوg url(/img/cuass="float-abel">زمان استفاد دF1 ta-geوg url(/img/cuass="float-abel">زمان 9r:) 28 - pry- n> img>زu uct-assco dci class=4el="orm> ta-geوg n-acد imgdty"> nyle="cl n-acد imgdty 5"float-abelt\/\u0645\u0(er;" imgdty">ttaav style="cl n-acد kan> imgdty 5"float-abelt\/\u 28 - pry- n> img>زu uct-ass-l> |imgdty">ttaav style="cursor:-cl 4 -l nam imgdt.-cai \gomg>زu uct-ass-l> |imgdty">ter;" imgdty C/dklt\/\u- imgdty">ttaav style="cl n-ac c="5تge g n> 4cla6 /img/ s="f4rou2 h-action="addimg/co n>A,vton class="btn btn-primary add-to-cart" 5el> on="addimg/co n> n> n> - 4r.- class=4e-e) دF1 > n> n> n> n>زu uct-ass-l> 5\u0/-espan -\u0645\u062f\u زu> 4clmg/cdimg/co n> gattrge gem"> co \u0 sr < tu0631-\L0 -ldu/g <-mpr>mg/cota-p"> -فاده f4 ttm> roup[imgd4s-leF1 b، in s" imgdtco /-espan class g n> 4cla6 n>اسn>ttaav style="cl n-ac c2pancr clag6ran clag6u
  • اس دF1 ta-geوg url(/img/cuass="float-abel">زمان gj gj 4cla6 شimgd-ass-l> |imgdty"-> n clag6> ta-geوroduct-attribute انتظr"> -at- gattrge gem"> ل-انتظr"> -at- -- -containe>="ab:)kg) 1\u0t-color" type= 5\u <_او":"0.b:"," > ":"2791","rdvakn=d_sure"_manageman ":"0","ll F_ry-":"2019-06-02 03:21:48","ll F_up-":"2019-06-02 04:51:09","oae"_sure"_tدF":"3"," _r.- 2f utton psfplow"> us_psf_phone1w"> us_psf_phoncc _psf_phone_advice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> 5 _psf_8 span> e _psf_7 0c _psf3_phonhoneAdlow"> e _psf86_psf3_phonh5="#plow"> 0c _psff_phone_adviconeAd3_ utton psfplus_ps4_advice_butt9 _psf_phone_advice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _cust_advice _psf_2advilow"> 5s_psf_ _psf_phonelus_psfe_butt3_cust_ _psf_8 spance_butto_butt3_cust7dvice_ uttoto_butn psfplow"> afutton psfplu"," _keywords":""," _4 --":"uttonephone_advilow"> 2f utto_phone_advice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> سو"," soi":"utto_phone_advice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> d= psfpto_butn psfp_7 low"> u ="#phoneAdlow"> 9oneAdafpsfplo _psf_phone_dphone5="#phoneAdvicePopUpOpef_ < ta->utto_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen"<\/ ta-> s_psh5="#plo _psftom" i4_advice_but u ="#p_advicee _psf86_psflow"> 2futto_phone_ psfplu _psf22advit3_cust7dvice6 utto_8 _cust_phone7 lt; ta-> _psf_phone_advice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> afuttoto _cust8advice _psf_us_psfe_but 5 _psf_7 u advit3_cusce _psf_phone_f="#ph_ uttoto_butn s_psh5="#plo _psftom" i4_advice_but u ="#p_advic3_phonn psfplo _psft psfplow"> 2ccePopUpOpe2f utto86_psflow"> 2futto_phone_ psfplu _psf2fneAdvicePopem" i4_advice_but _cust_advice _psf_UpOpeh5 _psf2_phone1w"> a9advilow"> 28 _psfa9advi3_phonnf. _psf_phone_f="#ph4(/img/cu _psf2fneAd c _psf_8advit3_cus37 utto_8 _custf="#pho psfplphone_f="#ph_ utto_f="#plow"> afuttoto _custfuttoto _cusaf="#phoneAd3_utto_e _psf_7 e1w"> us_psff. spanc_advice _psf_6_psf_2advi2f utto_8 _cust_advi3_phone_advit3_cuscc _psftom" i2 e6 utto_phone_dphone5="#phoneAdvi spanc_advice _psf_5advice _psf_UpOpeh5advi3_phonn psfp _cust_adviceneAd3_uttolow"> 2f.<\/p>un<p \"utto img>زran cla\">& kan>lt;ce_button"..\te=4\20.jus_psf_phone34m" i2 زran cla\">< ta->utto_phone34m" i2 e6 utto_phone_dphone5="#phoneAdvi spanc_advi3_phonn psfplo _psft psfpt3_custahonel_phonn psfp_f="#ph7 _psf_8advice _psf39psfplus_psf_advice_but u ="#p_5advicadvice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custfneAd c _psf_5m" id=advice_but u ="#p_7 to _cust8advilow"> 5s_psfe_butto_butt3_custautton psfplus_ps0o _psf_phone3 psfp_advic0o _psf28utton psfplus_psd= psfpl7 utto_2phonn psfp_advice_ utton psfpt3_custahonel_phonn psfp_f="#ph7 _psfh5="#plo _psft_adviceneAd3_utto2f.<\/p>un< \"utto img>زu uct-a\">utton psfp_advic39phonn psfp_f _psf_8 psfp4_advi32advi46<\/h2>un<p \"utto img>زu uct-a\">="#p_5advicadvice_ utto_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" /img/cu _psflus_pslow"> e6 utto_phone_dphone5="#phoneAdvi spancdhone_f="#phoneAd_f 60 _psf33_cust7dviceus_psf_phonccutto_phone_a e6 utto_phone_dphone5="#phoneAdvi spanc_advih7 _psf_f="#p4_uttolow"> e_ utton psfpt3_custahonel_phonn psfp_f="#ph7 _psfce_butt2 _psf8uadvice e _psf_7 زran cla\">< ta->utton psfplus_psff="#ppUpOpen2advice _psf_8 psfp4_advi32advi46& kan_psf_5advicadvice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> low"> 4 _psf__phonhoneAdvicePopUpOpe_f="#plo span45="#phoneAdn"dvic2f utton psfpt3_custahonel_phonn psfp_f="#ph7 _psf3_utto2f="#ph7 _psftfneAd c _psft psfplow"> e6 utto_phone_advice_ utto3us_psfeutton psfpl5s_psf_ _psf_phonelus_psfe_butt3_cust_="#plo span_f="#ppUpOpen"dvic2f uttoa9advi47 utton_advice _psf_4_psft psfplow"> e7 utton psfplo utto3us_psfeuttolow"> 5 6ran_psf_phonelow"> d= a9advi44 spanc_advi3_phonn psfplo _psftow"> زu uct-a\">utto8uadvice psfplus_psfoneAd3= psfp86_psflow"> 2futto_phone_ psfplu="#plo span46_psflow"> 2e_butt2 _psfnf="#ppUpOpen"dviclow"> 2futto1f<\/h2>un<p \"utto img>زu uct-a\">="#pn_advice _psftfneAd c _psft psfp2e_custom" icccePopUpOpen" psfpnf="#ppUpOpen4_custom" i u advit3_cus31="#plo < ta->utto_phone_advice_ _psf_7 2futto_phone_ psfplu="#plo spanto_butn s_psh5="#plo _psftom" i4_advice_but u ="#p_advicce _psf_8_psftow"> oneAd_f neAd_2s_psfoneAd3_phonnf. _psf_phone_f="#ph4(/img/cu _psf_8advit3_cus37_cus0o _psf_phone_f="#ph4(/ita-u="#ph5m" i 2_cus39pOpen" psfplo psfplphone_f="#ph_ cl n-< pan>utto_phone_dhone_f="#p2o psfpl7="#pt3_custahonelus_psff uttoa9advi47 utton_advi c _psfce_butt3_custe_butt3 psfplus_psfoneAd3= psfp_2advi3_phonn psfpt1uttoafpsfpcccePo31="#plo _psflo psfpl_phon36advice _psf_UpOpen" psfpd=advicfutton psfpl5 _psftfneAd c _psftccePopUpOpelo _psf_phone_ e1w"> us_psff.& kan>amp; kan>amp; kan>amp; kan <\/ pan><\/p>un<p \"utto img>زran cla\">& kan>lt;ce_button"..\te=4\20.jus_psf86_psflow"> 2futto_phone_ psfplu _psf_5advicadvice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> 2futto_phone_ psfplu _psf_5advicadvice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> زran cla\">< ta->utto86_psflow"> 2futto_phone_ psfplu _psf2fneAdvicePopem" i4_advice_but _cus3_utto_phonen _cust_adviee _psf86_psf _cus3_uttoa9advi44 spanc7="#pt3_custahone1f<\/ ta-><\/p>un< \"utto img>زu uct-a\">uttoa9advilow"> 1="#plouttona advit3_cust psfp2e_custo advit=advice_but _uttolo<\/h2>un<p \"utto img>زu uct-a\">="#pne_butt2 _psfn2psfpluadvitccePopUpOpelo="#plo _psfa9advi47 utto_phone39psfpl5="#phoneAdvicePopU _psfte_butt2 _psf_phone_advice_ _psf_7 ee _psf_7 e6 utto_phone_dphone5="#phoneAdvi spanto_butn s_psn_advice _psfa9advilow"> 1="#plouttona advit3_cust psfp2e_custo advi_8 spance_butt3_custauttond_psfa9advin psfpl5 _psf_phonelus_psfe_butt3_cust_="#plo span__advih7 _psf__advice_butt2phonn psfp c _psfe_advic8utton psfplus_psee _psfa9advi3_phonnfadvih7 _psf_e_butt3_custa uttotautton uttonephone_advilow"> 2fadvice_butto _custoneAd_f="#phoneAdv6 _psf_7 86 utto_phone3_uttoa9advi44="#plo span_phone_dphone5="#phoneAdvi spanto_butn s_psnfneAd c _psft psfplus_ps4_advice_butt9 _psf__phon36advice_psf_7 to _cust3_cust7dvice_psfplu _psf_7 a9advi2a uttolus_pslow"> 2f utton psfplow"> u span_phone_dphone5="#phoneAdvi spantom" i4phone_ psfpl5 utton psfpt5="#phoneAdvi spant psfpt1uttoafpsfphoneAdv6psfphoneAdv5uttolo spanto_butn s_ps3_phon39utton psfplow"> 2a uttoa9advi3_phonnfadvih7 _psf_8 _custf="#pn" psfpl7="#ph6neAdafutton psfpl5 psfplus_ps3_uttoe3_custahonelu utton_advi c _psf3_phonhoneAdlo utton psfplow"> u span_phone_oneAdvi spancdhone_aneAdlo uttonfneAd c _psftfpsfp3_phonte_butt2 _psf_phone_fw"> 2a uttoafpsfp3_phontfw"> u span_8 uttoe3_custahoneloneAdv6 _psf_1_psf_2advi3_phonn psfp2a uttol1psfp3_phontf psfplus_pspUpOpen"dvic2 psfpcdhone_a psfplus_psf5="#plo _psf3 u span_phone_dphone5="#phoneAdvi spante_butt2 _psf_us_psfoneAd3= psfpt3_cus3_phonnf utton psfpt3_custa span__advih7 _psf_ psfplow"> u span_phone39psfplus_pslo _psfa9advi47 uttotf="#ppUpOpen"dvic2 psfplo _psf_2phonn psfp_advice_psfplow"> 2a utton psfpt1_custoadvitccePopUpOpe39advilo _psfcccePopU spanc_advi3_phonafpsfp34w"> 2a utto> lo _psft psfpt3_custahone0o utton psfplow"> u span_1_psf_oneAdv5 psfpt3_cus37_cus2d psfplus_ps31s_psf5="#plo _psf_f="#ppUpOpen"dvic2f utto_8 _custf="#pn" psfpn psfpt3_custahonel_phonn psfp_f="#ph7 _psf_7 2a utto3_uttoa9advi44 spancem" i4_advicf psfpto_butn s_psne_butt2 _psfnf="#pt3_custa utto_us_psf5="#plo _psf_f="#ph7s_ps_f utto_8 _custoneAd_f="#ph2s_psfoneAdpUpOpen"dvicle _psfcccePopU span7em" i4_advicf="#pn" psfplus_psf5="#plo _psf3 lo _psft psfplow"> u span_phone_oneAdvi spancfneAd c _psf_5m" i_2phonn psfp_advice_ utton2advit3_cuslow"> 28 _psf_7 us_psaf utto_7 lo _psft psfpt2 _psfncutto_phonel_utto_e _psf_phone3_uttoa9advilow"> 0c _psff2psfpl7dvice_advih7 _psf_ psfplow"> 0o _psfa9advi31s_psf5="#p0o span46_psfpUpOpen"dvicluadvitccePolow"> 0c _psff2psfp31s_psf5="#p32phon0o span46_psft3_cusa9advin psfpl1advih7 _psf_ psfplow"> 0o _psft3_cusc8psfp31s_psf5="#ph7 _psf_ psfplow"> 0o _psft3_cusc_advi32advi0c _psff2psfpl7dvice_advih7 _psf_ psfplo _psft3_cusc8psfp2e_custom" i47_cus0o _psf32advi3_phon3_uttoa9advilo span_8 >utto_2phonn psfp_advice_ uttot3_cusc_phonn psfpt1utto34 spanc7="#pt3_custa. _psf_ psfplow"> u span_phone_dphone5="#phoneAdvi spanlus_pslow"> t2 _psf_7_psf_phone_ psfplus_ps4us_psff s_ps_f="#plow"> afuttoto _cus_phone_dphone5="#phoneAdvicePopUpOpef_ phon3_uttoe1w"> a9advi2a uttolus_pslow"> _ psfpcccePo3 _psf_8 psfptus_ps4_advice_butc_advi3e _psf_phone31psfp_advice_advi3eadvih7 _psfh5="#plo _psft_adviceneAd3_utto2f.<\/p>un<p \"utto img>زran cla\"><ce_button"..\te=4\20.jus_psf_phonecadvice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> زran cla\">< ta->utton psfpt3_custahonel_phonn psfp_f="#ph7 _psfce_butt2 _psf_phonecadvice_utto_phone_ psfp u advit3_cus31="#plo 2u _psflus_pslow"> d= psfp28utton psfplus_psd=<\/ ta-><\/p>","r.- 2f span_phone_oneAdvi spanc psfplus_psf_phone_advice_butto _custom" id= psfplus_psf_phone_advice _psf_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen" psfplus_pslow"> e _psf_8 spance_butt3_custautton"dvic2 psfpa9advi86_psf3_ _custom" i4phone_ psfpl5 utto__phonhoneAdvicePopUpOpe_f="#plo spanc_advice _psf7em" i4_advi3icePo3_ utto3us_psff _psf32advi us_psaf<\/li>un<li>utton psfpt3_custahonel_phonn psfp_f="#ph7 _psfce_butt2 _psf3_phonhoneAdlow"> e _psf86_psf3_phonh5 span_phone3phonelus_psfoneAd3=w"> lo _psft_advice _psfa9advilow"> 1="#plouttona advin8utton psfpl4_psft psfplo _psfcfneAdc8psfp2e_custo span_8 _custf="#p4_advi32<\/li>un<li>utton8_psf_7 31="#plo _psfte_butt2 _psf_1_psf_oneAdv5 psfpt3_cus3"dvic2f utto_2utton psfpl4_psft_="#plo span_f="#pn" psfplus_ps3_uttoccutto_phonelu utto_8 _cust_phona9advilow"> e _psfaf="#pce_psf_7<\/li>un<\/ul>","roupijple_now":"","roupijple_l) ":"","i-":235,"u0)n-acد":235,"out_of_sure"":2," ew":0,"u0)n-acد_/span> ":2787,"e="group_w"gred":1,"etb64C ":[{"4 --":"uttolus_ps3oneAd3_phonn psfp2a","c ":"<ttaa-pr\"u0utton> \">=n <<ttaa-pr\" data-> سو.html","rspan> _oduct":0,"oduct_tax_exc":12:)kg),"oduct_without_reoduc\u0":12:)kg),"reoduc\u0":),"specific_oductn":[],"e="group":10,"e="group_r _veri\u0n":80,"u0)imagi":"fa-="psfpl","f) urtn":[{" soi":"utto_us_psfoneAd3= psfp"icon-poneAdvi","valui":"utto_phone_advice_ utton psfplus_psf_phone_advice_butto","i-_f) urt":"u","pos r.-":"0"},{" soi":"utto_us_psfoneAd3= psfp"icon-poneAdvi","valui":"utto_phone_advice_ utto_phone_f="#phoneAdvicePopUpOpen"","i-_f) urt":"u","pos r.-":"0"},{" soi":"utto3oneAd3_phon 1="#plouttona","valui":"uttolow"> d= psfplus_psf_phone_advice","i-_f) urt":"10","pos r.-":"1"},{" soi":"utto39advi3_phon36","valui":"60 _psf33_cust7dviceus_psf_phonccutto_phone_a e7 utto_phonelow"> n psfplu="#plo","valui":"advil_phonv8phonh5","i-_f) urt":"14","pos r.-":"10"},{" soi":"uttoncdviceus_ps33 utto> e _psf_7 n psfpt2 _psfn_advih7 _psfeus_ps3phone_a honelow"> n utto_phonehoneAdv6psfptautton psfp98","valui":"advilus_psffutton psfpt1_custf","i-_f) urt":"1u","pos r.-":"16"},{" soi":"uttonahoneloneAdv_uttolow"> 2f uttoa9advi34utto__advi31","valui":"advi_ psfpcccePo3"dvic2 psfp u","i-_f) urt":"21","pos r.-":"19"},{" soi":"uttoafneAdpUpOpen"dvic2 psfp us_psf_phoncc","valui":"adviafneAdpUpOpen"dvic2 psfp us_psf_phoncc _psfpUpOpenphone_ psfpl4w"> 2a utto_8 uttoe3_cusviutton psfpl5w"> 2a utto__phoncccePo32phoncccePoa9advilo _psfa9advice_butl4 us_psaf","valui":"advit2advi3_phon3_uttoa9advilo","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advi46_psft3_cusa9advin psfpl1advih7 _psf_ psfplo","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advi42psfpl7dvice_advih7 _psf_ psfplo","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advit3_cusc_advi32","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advi_phone3_uttoa9advilo","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advi_2psfpl7dvice_advih7 _psf_ psfplo _psft3_cusc8psfp2e_custom" i47","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advi_2psfp31s_psf5="#p32","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advia9advi31s_psf5","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"uttoneutton psfplus_ps4_advice_but_f="#ph7 _psfe1w"> us_psaf","valui":"advi_2psfpl7dvice_advih7 _psf_ psfplo _psff_phonccuttoe_advice","i-_f) urt":"3","pos r.-":"23"},{" soi":"utto_us_psfoneAd3= psfpt_advi33_custoadvih7 _psfnoneAdv6psfptf="#plo spana9advice_butl4 n":{"6":{"i-_/span> ":"29","i-_rspan> _ame=p":"u"," soi":"uttoafneAdpUpOpen"dvic2 psfp us_psf_phoncc _psfpUpOpenphone_ psfpl4w"> 2a utto_8 uttoe3_cusviutton psfpl5w"> 2a utto__phoncccePo32phoncccePoa9advilo _psfa9advice_butl4 ":"12u","i-_rspan> _ame=p":"14"," soi":"utto86_psf3_phonh5","ame=p":"uttoncdviceus_ps33","refe e":"MBL-216","ean13":"","isbn":"","upc":""},"n ":{"i-_/span> ":"423","i-_rspan> _ame=p":"n "," soi":"utto86_psf3_phonh5 uttoa9advi3_phonh5 uttoa9advi2fF1016","ame=p":"uttoe1w"> us_psaf utto_nofollow"> ":"56u","i-_rspan> _ame=p":"8"," soi":"20 _psff_phon27 ran_psfe_advic8_cus32 span> 2f","ame=p":"uttoe2_psf_phone_e_butlu utton psfpt1advi33_custe_butl4","refe e":"MBL-216","ean13":"","isbn":"","upc":""}},"rl F":0,"tax_ soi":"","ecotax_rl F":0,"unou_oduct":""," > سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":"1","u0)imagi":"2258","pos r.-":"1","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2259","pos r.-":"2","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2260","pos r.-":"3","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2261","pos r.-":"4","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2262","pos r.-":"5","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2263","pos r.-":"6","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2264","pos r.-":" ","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2265","pos r.-":"8","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"226u","pos r.-":"9","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2267","pos r.-":"10","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2268","pos r.-":"11","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2269","pos r.-":"12","rssocil FdVarian n":[]},{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":null,"u0)imagi":"2270","pos r.-":"13","rssocil FdVarian n":[]}]," ov8r":{"bySize":{"smr _="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98},"cart_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":125,"an cla":125},"h سو.jpg","pancr":250,"an cla":250}," edium_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":452,"an cla":452},"large_="psfpl":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800}},"smr ":{"url":" سو.jpg","pancr":98,"an cla":98}," edium":{"url":" سو.jpg","pancr":250,"an cla":250},"large":{"url":" سو.jpg","pancr":800,"an cla":800},"legend":""," ov8r":"1","u0)imagi":"2258","pos r.-":"1","rssocil FdVarian n":[]},"aas_discouna":false,"discouna_typi":null,"discouna_percentagi":null,"discouna_percentagi_absoluti":null,"discouna_amouna":null,"discouna_amouna_to_display":null,"price_amouna":1200000,"unia_price_full":"","show_availability":true,"availability_dati":null,"availability_messagi":"","rvailability":"rvailabli"}" role="tabpanel" >
   MBL-216

   مشخصات فنی

   نوع مبل
   مبل انتظار
   مبل مدولار
   ظرفیت
   یک نفره
   عرض
   60 سانتیمتر
   عمق
   86 سانتیمتر
   ارتفاع
   69 سانتیمتر
   وزن
   23 کیلوگرم
   جنس کلاف
   فلز
   جنس روکش
   چرم
   جنس لایه میانی
   فوم
   جنس پایه ها
   فلز
   سری
   سری 21
   نیاز به نصب یا مونتاژ
   ندارد
   تولید کشور
   ایران
   گارانتی
   گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
   خدمات پس از فروش
   دارد
   خانواده رنگ
   زرشکی
   سبز
   قرمز
   قهوه ای
   قهوه ای تیره
   قهوه ای سوخته
   مشکی
   نسکافه ای
   کرم
   نوع بسته بندی کالا
   حبابدار ضد ضربه

  محصولات مکمل

  8 محصول مشابه دیگر

  میز تحریر کمد دار ایکیا مدل...

  میز تحریر کمد دار ایکیا مدل...

  قیمت عادی 2٬360٬000 ‎تومان -150٬000 ‎تومان قیمت 2٬210٬000 ‎تومان
  آماده ارسال
  -150٬000 ‎تومان
  فایل اداری چرخ دار ایکیا...

  فایل اداری چرخ دار ایکیا...

  قیمت عادی 1٬800٬000 ‎تومان -250٬000 ‎تومان قیمت 1٬550٬000 ‎تومان
  -250٬000 ‎تومان
  میز اداری ایکیا مدل ALEX

  میز اداری ایکیا مدل ALEX

  قیمت عادی 5٬960٬000 ‎تومان -900٬000 ‎تومان قیمت 5٬060٬000 ‎تومان
  -900٬000 ‎تومان

  مشخصات فیزیکی

  نوع مبل
  مبل انتظار
  مبل مدولار
  ظرفیت
  یک نفره
  عرض
  60 سانتیمتر
  عمق
  86 سانتیمتر
  ارتفاع
  69 سانتیمتر
  جنس کلاف
  فلز
  جنس روکش
  چرم
  جنس لایه میانی
  فوم
  جنس پایه ها
  فلز

  سایر توضیحات

  وزن
  23 کیلوگرم
  سری
  سری 21
  نیاز به نصب یا مونتاژ
  تولید کشور
  ایران
  گارانتی
  گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی کالا
  خدمات پس از فروش
  خانواده رنگ
  زرشکی
  نسکافه ای
  قهوه ای
  سبز
  مشکی
  قهوه ای سوخته
  قرمز
  کرم
  قهوه ای تیره
  نوع بسته بندی کالا
  حبابدار ضد ضربه

  خرید مبل انتظار تک نفره مدولار نیلپر مدل FB621N1

  • طراحی زیبا و بسیار کارآمد
  • امکان استفاده در انواع سالن ها و فضاهای انتظار
  • پایه و استراکچر تمام فولادی با پوشش ضد زنگ
  • استفاده از رویه چرم مصنوعی با کیفیت بالای دوخت و دوز
  • بهره گیری از فوم سرد قالبی در نشیمن و تکیه گاه

  با عضویت در خبرنامه از جدیدترین تخفیف های مبلک با خبر شوید

  مبلک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  دسترسی راحت به وب اپلیکیشن
  نصب سریع
  var revwsData={"visitor":{"type":"guest","id":340526,"firstName":"","lastName":"","pseudonym":"","nameFormat":"fullName","email":"","languagi":1,"toReview":{"product":[]},"reviewed":{"product":[]}},"settings":{"versr.-":"1.2.0","api":"