مبل تک نفره با پشتی هلگر مدل Puzzle SF - 110 - 31

مبل تک نفره با پشتی هلگر مدل Puzzle SF - 110 - 31

2٬303٬800 ‎تومان

خرید مبل تک نفره با پشتی هلگر مدل Puzzle SF - 110 - 31

  • مبل مدرن با طراحی جدید
  • امکان خرید در دو رویه چرم و پارچه با بیش از 30 طرح و رنگ
  • استفاده از ترکیب فولاد و فوم سرد برای دوام و طول عمر بیشتر
  • پایه های فلزی با پوشش محافظ کروم نیکل با ضخامت مناسب
  • مبل مدولار با قابلیت چیدمان بسیار آسان
گارانتی
جنس محصول
رنگ
زمان ارسال
تعداد
این کالا در بازه زمانی اعلام شده ارسال می گردد.

سوالی دارید؟ درخواست مشاوره
 

نماد اعتماد الکتrfix 2079-large_defau |17" itemprop="ntt-a_"item-product"> tyle9 این کالا در بازه ز ass="revws-product-buttons-link" href="#idTabRevws" data-revws-create-trigger="217"> اولین نفری باشید که نظر م‌دهد!

4ه 9534 |;pedata tyle9 n class="item-p   لا در باز type="tooduct-buttons-link" href="#idTabRevws" data-revws-create-trigger="217"> reate-trigger="217"> 078\" oncli این کالا در بازه زمانی اعلام شده ارسال می گردد.

rnted" value="1" class="input-group" min="1" aria-label="تعداد" >
reate-trigger="217"> 078\" oncli این کال
evws-cr ک"background-image: url(/img/co/296.jpg)" >پارچzn> nis 1r\/static.m-only"> v>
type="tooduct-buttons-link" href="#idTabRevws" data-revws-ctriggeDدs رچzn> ni"217"> 078\" oncli این کالا در بازه زمانی اعلام شده ارسال می گردد. n="1" aria-label="تعداد" >
reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- nwyl> nsiv>
reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217">ass=r ate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- _s-cr ک"background-image: url(/img/co/296.jpg)" > u067e\u063etonss re xs-e4-pu3uoین کالا در بازه زمانی اعلام شده ارسال می گرد: اnislicuttDی اعلام شده ارسال می گرد: اnislicuttDی اعلام شده ارسال می گرد: اnislicuttDی اعلام شده ارسال می گرد: اnisliculass="s_psfدد. n="1" aria-label="تعداد ;\" data-mi |i reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ rsام شده اi>
زمان ارسال
  • reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ rsام شده اi> ازه p ه p ه tyle9
"> 1/necc064tn class="item-p reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ rsام شده اi> s
افزودن به سبد خرید reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ rsام شده اi> s d2,_psf_p d="product-aerso/b5 di88 class="input-c
d2,_psf_p d="product-aerso/b5 di88 class="input-c
d2,_psf_p d="product-aerso/b5 di88 class="input-c
2arsome 8-c
2arsome 8ribute="colhopping-cart"> افزودن به سبد خرید ta-image=\iata-|ienses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ rsام شده اi> s
امتیاز: اولین نفری باشید که نظر می‌دهد! py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ rsام شده اi> s 078\" oncli Ws" data-revws-ctriggeDدs رچzn> ni"217"> 078\" ond l"mater reatepl"mater reatepl"mate م  a>
0dاi9 name="0_4"7"> vi 78\ pl"mate م 87r lass="m="revws-pr> 0dاi9 name="0_4"7"> vi 78\ pl"mate م 87r lass="m="revws-pr> 0dاi9 name="0_4"7"> vi 78\ pl"mate م 87r lass="m="revws-pr> 0dاi9 name="duct-variants-\" ond l"mater 2a">&u0 0dاi9 name="0_4"7"> vi 78\ pl"mate م 87r lass="m="revws-pr> 0dاi9 name="duct-variants-\" ond l"mater 2a">&u0 0dاi9 name="0_4"7"> vi lass="m="rev1/neccatet reate- py-licens|idata-product-att"mater reatepl"mater reatepl"mate م لا در باز type="tooduct-buttons-link" href="#idTabRevws" data-revws-create-trigger="217"> reate-trigger="217"> 078\" oncli این کالا در بازه pl"mate م 2rtooduct-butto re _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- nwyl> gota-imageni
ns-link" hree _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- nwyl> gota-imageni
ns-link" hree _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- nwyl> gota-imageni
ns-link" hree _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- span> از 2a u1soodspan> از 2a u1soodspan> از 2a u1soodspan> از 2a u1soodspan> از 2a u1soodspan> از oatsesdyps 87r pan> id="g class="iniicen|i8\" oncli این کالا در بازه pl"mate م n="1" aria-label="تعداد" >
reate- py-licenses "pe44\u"rigg pl"mate م reate- p|hreetردpte Pم reau1soodspanلام شده ارسال می گرد

rnted" value="1" class="input-group" min="1" aria-label="تvi="0_4"7"> i9 n reat id=p class="input-group" min="1" aria-label="تvi="0_4"7"> i9 n reat id=p class="input-group" min="1" aria-label="تvi="0_4"7"> i9 n reat id=p class="input-group" min="1" cla reatepl"mater r2a u39 class="inp92 min="1" aria-label="تvi="0_4"7"> i9 n rtepl"m
ns-link" hree _m span> gota-imageni
n8t idsinput-group" reate- py-licenses "pe44\u"rigger="217"> re _ rsام شده اi>
زمان ارسال n rtepl"m
ns-link" hree _m span> gota-imageni
n8t idsinput-group" reate- py-licenrigger="rigp nt-minimal-quantity">

rnted" value="1" class="input-group reate- py-licenri up reate- _m class="color bt inputvi= py-licenri up reate- _m class="color bt inputvi= py-licenr class="colpl"m
پارچه 9515 1/neccs="tproduct-att"mater reatep|i" reate- py-licenrigger="rigp nt-minimal-quantity">

rnted" value="1" s cl سبد خرید
reate- py-licenses "pe44\u"rigger=nimal-quantity">

rnted" value="1" s cl سبد خرید reat idton>pup" alue="1" s cl سبد خرید reat idton>pup" ass="m="revws-ib n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri pup" alue="1" s cl سبد خرید reat idton>pup" ass="m="revws-ib n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri e vs eroun3uodi-att"mater reatepl"mater reatepl"mate م  a>
0dاi9 name="0_4"7"> vi 78\w کvin8t idتvvi= py-licenri e vs eroun3uodi-att"mater reatepl" pl"mpریons
rnted" value="1" class="input-group" min="1" aria-label="تvi="0_4"7"> i9 n reat id=p class="input-group" min="1"
nw کvi py y-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri i9 n reat id=Ms/ n8t idتvvi= py-licenri n8t idت: nis oun3uodiv ci t">n8tvws-creo="sr-o pnri <"> از 2a u1soodspan> از 2a u1soodspan> از oatsesdyps 87r pan> id="g class="iniicen|i8\" oncli این کالا در بازه plnis oun3uodiv ci t">n8tvws-creo="sr-o pnri <"> از p pni"mate"> A 9 از c p pni"mate"> A 9 از c p pni"mate"> A 9 از c p pni"mate"> A 9 از c p pni"mate"> A 9 از c p pni"mate"> A 9 ا د pm reate- py-licenses "pe44\u"rigger=nimal-quantity">

n8tvws-creo="sr-> p pni"mate" po p pni"mate" po p pni"mate" po p pninwh17"> nw= classspan> از 2a u1soodspan> از 2a u1soodspan> از oatsesdyps 87r pan> A 9 از or te"materinput-co p pni"mate"> A 9 از c p pni"mate"> A :iv> nisspa er="21p pni"mate"> A :iv> nisspatepl"mao ="217"pg)" e s classspan> از p < e cs/span> از A :iv> j n8t idت: nis oun3uodiv ci t">n8tvws-creo="sr-o pnri <8mal--cre2r--cout-coy-licenrpy p < e P
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
jn> از p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 p pni"mate"> A 9 از c ارسال n"color te"materinput-contedi s
n8t id,duct-availaB. :iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" cm-product">:iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" cm-product">:iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" cm-product">:iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" cm-product">:iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" cm-product">:iv> j span> ازma pni"ct"m> e vs eroun3uodi-att"mater reatepl" pl"mpریons
rnted" value="1" class="input-group" min="1" aria-label="تvi="0_4"7"> i9 n span> از >oduct">:iv> j s pouct">:iv> j s pouct">:iv> j s pouct">:iv>nwh value="1nw= p pni"mate"ate"> A 9 p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 M>:iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" pg)" e s oduct">:iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" cm-product">:iv> j span> ا:"0_4"nise"ae=" cm-prod"re9 h> jas/ n8t id,duct-availaB. pce_button{ name=" cm-product">:iv> j A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 sspan3؟ د pد؟ دname=" ی, B. rnted" value="1" c rnted" value="1" c rnted" value="1" c rnted" value="1" c rnted" value="1" c rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c d"1" c rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c d"1" c rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c d"1" c rnted" utton{ m="1" c د A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 M>:iv> j span> ازmate"رید؟ دname=" pg)" e 3iv> j span> ازmate"ریدv> j s pouct">:i9. rnted" utton{ m="1" c rnted" utton{ m="1" c c1" c rnted" utton{ m="1" c c1" c rnted" utton{ m="1" c c1" c rnted" utton{ m="1" c c1" c rnted" utton{ m="1" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1"d" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1"d" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1"d" c c1" c rnte> m1" c c1" c an class="sr-o 2a c1u1e"> A niم شده ارسال می گرد: اnislicuttDی اعلام شده ارسال می گرد: اnislicuttDی اعلام شده ارسال می گرد: اnislicuttDی اعلام شده ارسال می گرد: اnisliculass="s_psfدد. 1/neccan tdRrt">n8t cm1" c c1"d" c y-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t cm1" c c1"d" c y-licenri ازmate"رید؟ دname=" pg) clms m1" c c/s--cart">ns-lnsازma pni"ct"m> e vs eroun3uodi-att"mater reatepl" pl"mpریons
rnted" value="1" class="input-group" min="1" aria-label="تvi="0_uoiv> Rrt">n8t idتvvi= py-licenri A 9
از c p pnspan> ttDان اilt nte2a c u39[p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> ttDان اilt nte2a c u39[p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> ttDان اilt nte2a c u39[p pni"mate"> A 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8e-
rnted" د؟ cuttDی eas/ span> ttDان s m1" c c/s--capi
&#--capi
&#--capi
&#--capi
&#--capi
&#--capi
د m1" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1" c rnte> m1" c c1"d" c c1" c rnte> c m1"/s--cap> po po po nwh rnte> nw=i2د:me 8 c c mp c m1" c c/s--capi
&#--capi rnted" o د h
2rtooduct-butto re _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- nwyl> gota-imageni
n r1/necclt -cli2د:mcrnt mp رme . rnted" /sp reateass="input-group"2ate2me 8 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8e-
uote2ms-aerso/ p _ r rso/ p _ r rso/ rean> 2rtooduct-butto re _ re6 py id="psfplus_psf_p reate- nwyl> gota-imageni
د د د د ass="input-gr2a me 8د ass="input-gr2a me 8د ass="input-gr2a me 8د ass="input-gr2a me 8 oup"2ate2me 8 9 -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8 c en> s ren oncli ree2amsass="input-gr2a me 8د ass="input-gr2a me 8د ass="input-gr2a me 8د ass="input-gr2a rcla rea ons ren oncli t
د ass="input-gr2a me 8د ass="input-gr2a rcla rea ons ren oncli ij ass="input-gr2a me 8د up reate- _m class="color bt inputvi= py-licenri up reate- _m class="color bt inputvi= py-licenr c8د p c m1" c c/s--capi
پارچه 9515 1/neccs="tproduct-att"mater reatep|i" reate- py-licenrigger="rigp nt-minimal-quantity">

rnted" value="18د namate- c د د:me m m1" c c1" c id="product-availability"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger=nimal-quantity">

rnted" value="1" s cl سبد خرید reat idton>pup" alue="1" s cl سبد خرید reat 8د necc cl-enri &#--capi s="input-group reate- py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri n8t idتvvi= py-licenri pup" alue="1" s cl سبد خرید reat idton>pup" ass="m="revws-ib gota-imageni
n r1/necclt -cli2د:mcrnt class="sr-o pnri <"> n8t idتvvi= py-licenri -xs-left"217">ass="input-group"2ate2me 8 9 کvi py e vs eroun3uodi-att"mater reatepl"mater reatepl"mate م  a>
0dاi9 name="0_4"7"> vi 78\w کvin8t idتvvi= py-licenri د i9 n reat id=p class="input-group" min="1"
nw کvi py y-licenri 8د ؟ دnamatepsfplus_psf_p 17">ass="input-gr2a me 8د n8t idتvvi= py-licenri د clas/ i9 n reat id=Ms/ n8t idتvvi= py-licenri n8t idت: nis oun3uodiv ci t">n8tvws-creo="sr-o pnri <"> از 731 2a u1soodspan> از 2a u1soodspan> از oatsesdyps 87r pan> 2- 731rcla rea ons ren oncli t
3nspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9classspan> از p pni"mate"> A 9 از c p pni"mate"> A 9 از c p pni"mat90> A 9 ons ren oncli t
3n از c p > Amate"> A 9 از c p pni"mate"> A 9 ا د pm d="product-availabilit ons ren oncli t
3n اpy-licenses "pe44\u"rigger="217"> reate- py-licenses "pe44\u"rigger=nimal-quantity">

n8tvws-creo="sr-> p pni"mate" po p pni"mate" po p pni"mate" po p pninwh17"> 2- 731rcla rea ons ren oncli t
3nspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9 از c p pnspan> p pni"mate"> A 9> p > Amate"> A 9 از c p pni"mate"> A :iv> nisspa er="21p pni"mate"> A :iv> nisspatepl"mao ="217"pg)" e s classspan> از p < e cs/span> از 6٬545:iv> j n8t idت: nis oun3uodiv ci t">n8tvws-creo="sr-o pnri <8mal--cre2r--cout-coy-licenrpy p < e P
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
:iv> j span> ازmate"رید؟ دname="0p از
9 nav nav- از nav-از 9 ا ازodspan>nav-#ffe t/7-ven="1" ariaaaaaa.ir/ctoggbel=imal-quantit="1" ariaaaaaaaorstsele/7edl= از nav-از 9 اodspan>nav-#ffet="1" ariaaa.ir/ctoggbel=rigger=nimtailsn="1" ariaaa> lic reate- pyyyyy از nav-از 9 ا ازodspan>nav-#ffet="1" ariaaaaa.ir/ctoggbel=extra- pyظ pan reate- pyyyyyyy از nav-از 9 ا ازodspan>nav-#ffet="1" ariaaaaa.ir/ctoggbel=n8t idتvvi= py-liiiiirobel=extra-1"> reate- pyyyyyyy از u1soodspan>imal-quantitirobel= 9 s "pe44\u"rigger=nimal-quantityiv> -label=text-align: justify; pyقد و بanwnw=ی p ک ons با y-l

lic p ک ons با y-l

l ldR با yا تlorc <بs/یlovalu.

-label=text-align: justify; pیک n pک چک n ک n جا c

چvaluolor t li وت شolorpچliن = ؟ با y pهای rnte y-lic pphons r oر yوع چvaluolor tte را ایج ک valu.tedrong>

-label=text-align: justify; p ی ا y-liیn و an=ک olor ns ی c

حل تزrnten فdRrt = د بر ی چlicenriب ps ی y p-lic tedrong>

te y-lیlor

span> 9 u1soodspan>rigger=nimtailsn="1" .ir/c s {"id_shopoduct-av":"1","id_manufac7"pgr":"9","id_suppligr":"0","reference":"MBL-198","is_virtual":"0","delivery_in_stock":"","delivery_out_stock":"","id_category_duct-av":"13","on_sale":"0","online_vi=":"0","ecotax":0," ="2mal_quantit=":"1","low_stock_threshold":null,"low_stock_alert":"0","mate"":"2\u066c303\u066c800 \u200e\u062a\u0648\u0645\u0627\u0646","unit=":"","unit_mate"_r ":"0.000000","addi7-Acal_tepl"mao_cost":"0.00","customizable":"0","text_fields":"0","upte">able_files":"0","redirect_type":"","id_type_redirected":"0","available_for_ordgr":"1","available_.ire":null,"show_condi7-Ac":"0","condi7-Ac":"new","show_mate"":"1","indexed":"1","visibilit=":"both","cachroduct-av_ از ":"2451","advanced_stock_manageme-c":"0","dire_add":"2019-04-29 03:23:25","dire_upd":"2019-05-16 14:46:59","pack_stock_type":"3","mmta_imal-quanti":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a\u06cc \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31\u060c \u06a9\u0644\u0627\u0641 \u0648 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0641\u0631\u0648\u0634 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u0645\u0628\u0644 \u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0646 \u0628\u0627 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0648 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0631\u0627\u06cc\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u0633\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631","mmta_keywords":"","mmta_-grou":"\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31","link_rewritu":"\u0645\u0628\u0644-\u062a\u06a9-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0628\u0627-\u067e\u0634\u062a\u06cc-\u0647\u0644\u06af\u0631-\u0645\u062f\u0644 t -label\"text-align: justify;\">\u0646\u0642\u062f \u0648 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31<\/h2>\n<p -label\"text-align: justify;\">\u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0646 \u06cc\u06a9\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0631\u06a9\u0627\u0646 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u062f\u06a9\u0648\u0631\u0627\u0633\u06cc\u0648\u0646 \u0645\u062f\u0631\u0646 \u0686\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062d\u06cc\u0637 \u062e\u0627\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u0686\u0647 \u062f\u0631 \u06cc\u06a9 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0627\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u062d\u0633\u0627\u0628 \u0645\u06cc \u0622\u06cc\u062f. \u0628\u0647 \u0637\u0648\u0631 \u06a9\u0644\u06cc \u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0646\u0642\u0634 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u06cc\u06a9 \u0641\u0636\u0627 \u0627\u06cc\u0641\u0627 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f. \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u067e\u06cc \u0628\u0628\u0631\u06cc\u062f \u06a9\u0627\u0641\u06cc\u0633\u062a \u062a\u0627 \u0646\u0648\u0639 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0628\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u06a9\u0645\u06cc \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u062f\u0647\u06cc\u062f. \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di &ndash; 31 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u0646\u0648\u0639 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0622\u0633\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0647 \u0645\u0628\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062f\u0648\u0644\u0627\u0631 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u06af\u06cc\u0631\u062f\u060c \u0627\u0632 \u0648\u06cc\u0698\u06af\u06cc \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0628\u0644 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0647 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0646\u060c \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u06a9\u0644\u062a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0641\u0644\u0632\u06cc\u060c \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0641\u0648\u0645 \u0633\u0631\u062f \u0628\u0627 \u0637\u0648\u0644 \u0639\u0645\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627\u060c \u0648 \u0631\u0648\u06cc\u0647 \u0686\u0631\u0645 \u06cc\u0627 \u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u0627\u06cc \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0634\u0627\u0631\u0647 \u06a9\u0631\u062f.<\/p>\n<p -label\"text-align: ce-cer;\">&nbsp;<c src=\"..\ \n ms\/\u0645\u0634\u062e\u0635\u0627\u062a \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31n \" width=\"800\" heuct"=\"480\" al"=\"\u0645\u0634\u062e\u0635\u0627\u062a \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31\" cap7-Act\"false\" \/><\/p>\n<p -label\"text-align: ce-cer;\"><drong>\u0645\u0634\u062e\u0635\u0627\u062a \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31<\/drong><\/p>\n<p odspan\"nohز\" -label\"text-align: justify;\">\u0686\u0647\u0627\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0627\u0631\u0627\u0646\u062a\u06cc \u0648 \u062e\u062f\u0645\u0627\u062a \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0641\u0631\u0648\u0634\u060c \u062a\u0636\u0645\u06cc\u0646 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0628\u0627\u0644\u0627\u06cc \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0648 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0628\u0647 \u062d\u0642\u0648\u0642 \u0645\u0635\u0631\u0641 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.<\/p>\n<p odspan\"nohز\" -label\"text-align: justify;\">\u0634\u0645\u0627 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0646 \u062f\u0648 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u06cc\u0627 \u0686\u0631\u0645 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0628\u0627 \u062a\u0646\u0648\u0639 \u0631\u0646\u06af\u06cc \u0628\u0627\u0644\u0627\u060c \u0631\u0648\u06a9\u0634 \u0645\u0628\u0644 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0645\u0634\u0627\u0648\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u0645\u0627 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f.<\/p>\n<v> -label\"text-align: justify;\">\u06cc\u06a9 \u0645\u0628\u0644 \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0648 \u06a9\u0645 \u062c\u0627<\/h2>\n<p -label\"text-align: justify;\">\u0645\u0628\u0644 \u06cc\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0631\u0636 76 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0645\u062a\u0631\u060c \u0639\u0645\u0642 85 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0645\u062a\u0631 \u0648 \u0627\u0631\u062a\u0641\u0627\u0639 \u06a9\u0644\u06cc 68 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0645\u062a\u0631 (\u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u067e\u0634\u062a\u06cc) \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f \u0648 \u062c\u0627\u06cc \u0646\u0634\u06cc\u0645\u0646 \u0622\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062d\u062f\u0648\u062f 37 \u0633\u0627\u0646\u062a\u06cc\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u062f\u0631 \u0648\u0627\u0642\u0639 \u06cc\u06a9 \u0645\u0628\u0644 \u06a9\u0645 \u062c\u0627 \u0648 \u06a9\u0648\u0686\u06a9 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0622\u067e\u0627\u0631\u062a\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u06a9\u0645 \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u0622\u0644 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u062e\u0627\u0637\u0631 \u0646\u0648\u0639 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0622\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0631 \u0646\u0648\u0639 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u060c \u0639\u0644\u0627\u0648\u0647 \u0628\u0631\u0627 \u0627\u06cc\u0646\u0647\u0627 \u0628\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u0627\u06cc\u0631 \u0645\u0628\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u06cc \u067e\u0627\u0632\u0644 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.<\/p>\n<p -label\"text-align: ce-cer;\"><c src=\"..\ \n ms\/\u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0644\u062e\u0648\u0627\u0647n \" width=\"800\" heuct"=\"400\" al"=\"\u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0644\u062e\u0648\u0627\u0647\" cap7-Act\"false\" \/><\/p>\n<p -label\"text-align: ce-cer;\"><drong>\u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0644\u062e\u0648\u0627\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0686\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0627\u0633\u062a\u061f \u0628\u0627 \u0645\u0628\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0631\u06cc \u067e\u0627\u0632\u0644 \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0647\u0631 \u0646\u0648\u0639 \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f.<\/drong><\/p>\n<p odspan\"nohز\" -label\"text-align: justify;\">\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0628\u0644 \u06cc\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc 27 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u06af\u0631\u0645 \u0648\u0632\u0646 \u062f\u0627\u0631\u062f.<\/p>\n<v> -label\"text-align: justify;\">\u0645\u0628\u0644\u06cc \u0628\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0648 \u0627\u0633\u06a9\u0644\u062a \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0641\u0644\u0632\u06cc<\/h2>\n<p -label\"text-align: justify;\">\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0641\u0644\u0632 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u0686\u0648\u0628 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0633\u06a9\u0644\u062a \u06cc\u06a9 \u0645\u0628\u0644\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0631 \u0648 \u062f\u0648\u0627\u0645 \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0686\u0646\u062f \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u062f. \u0645\u0628\u0644 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0686\u0648\u0628 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u062e\u062a \u06a9\u0644\u0627\u0641 \u0622\u0646 \u0647\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0631\u0648\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0645\u06cc \u062f\u0647\u0646\u062f \u0648 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u062a\u0639\u0645\u06cc\u0631 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u0646\u062f. \u0641\u0644\u0632 \u0647\u0645 \u062f\u0648\u0627\u0645 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0647\u0645 \u0641\u0631\u0645 \u0648 \u0634\u06a9\u0644 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0637\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062f\u0633\u062a \u0646\u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f. \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0647\u0644\u06af\u0631 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0642\u0637\u0639\u0627\u062a \u0641\u0644\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0642\u0637\u0639\u0627\u062a \u062f\u0644\u062e\u0648\u0627\u0647 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f \u0648 \u0633\u067e\u0633 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062c\u0644\u0648\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0646\u06af \u0632\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u06a9\u0631\u0648\u0645 \u0646\u06cc\u06a9\u0644 \u0628\u0627 \u0636\u062e\u0627\u0645\u062a 15 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0645\u062a\u0631 \u067e\u0648\u0634\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.<\/p>\n<p -label\"text-align: ce-cer;\"><c src=\"..\ \n ms\/\u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0641\u0644\u0632\u06ccn \" width=\"600\" heuct"=\"400\" al"=\"\u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0641\u0644\u0632\u06cc\" cap7-Act\"false\" \/><\/p>\n<p -label\"text-align: ce-cer;\"><drong>\u0645\u0631\u062d\u0644\u0647 \u062a\u0632\u0631\u06cc\u0642 \u0641\u0648\u0645 \u0633\u0631\u062f \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0641\u0644\u0632\u06cc \u0645\u0628\u0644 \u067e\u0627\u0632\u0644<\/drong><\/p>\n<p odspan\"nohز\" -label\"text-align: justify;\">\u062a\u0632\u0631\u06cc\u0642 \u0641\u0648\u0645 \u0628\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u067e\u06cc\u0634\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0646\u06cc\u0627 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u0645\u06cc \u067e\u0630\u06cc\u0631\u062f.<\/p>\n<p odspan\"nohز\" -label\"text-align: justify;\">\u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0642\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06cc\u06a9 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644 \u0628\u0627 \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0648 \u0628\u06cc \u0646\u0642\u0635\u060c \u0628\u0631\u0634 \u062a\u0645\u0627\u0645 \u0642\u0633\u0645\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0631\u0648\u06cc\u0647 \u0645\u0628\u0644 \u0628\u0647 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0627\u062a\u0648\u0645\u0627\u062a\u06cc\u06a9 \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0633\u06cc \u0627\u0646 \u0633\u06cc (CNC) \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u06cc \u067e\u0630\u06cc\u0631\u062f.<\/p>","imal-quanti_short":"<v>>\u062e\u0631\u06cc\u062f \u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31<\/h2>\n<ul -label\"list--labe-type: disc;\">\n<li>\u0645\u0628\u0644 \u0645\u062f\u0631\u0646 \u0628\u0627 \u0637\u0631\u0627\u062d\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f<\/li>\n<li>\u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062e\u0631\u06cc\u062f \u062f\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u06cc\u0647 \u0686\u0631\u0645 \u0648 \u067e\u0627\u0631\u0686\u0647 \u0628\u0627 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 30 \u0637\u0631\u062d \u0648 \u0631\u0646\u06af<\/li>\n<li>\u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062a\u0631\u06a9\u06cc\u0628 \u0641\u0648\u0644\u0627\u062f \u0648 \u0641\u0648\u0645 \u0633\u0631\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0648\u0627\u0645 \u0648 \u0637\u0648\u0644 \u0639\u0645\u0631 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631<\/li>\n<li>\u067e\u0627\u06cc\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0641\u0644\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u067e\u0648\u0634\u0634 \u0645\u062d\u0627\u0641\u0638 \u06a9\u0631\u0648\u0645 \u0646\u06cc\u06a9\u0644 \u0628\u0627 \u0636\u062e\u0627\u0645\u062a \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628<\/li>\n<li>\u0645\u0628\u0644 \u0645\u062f\u0648\u0644\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0642\u0627\u0628\u0644\u06cc\u062a \u0686\u06cc\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0622\u0633\u0627\u0646<\/li>\n<\/ul>","available_now":"\u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u0647 \u0632\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0645\u06cc \u06af\u0631\u062f\u062f.","available_latgr":"","id":217,"id_ s ":217,"out_of_stock":2,"ew":0,"id_ s _ از ":2433,"quantit=_wanted":1,"extraCزe-c":[{"-grou":"\u0646\u0638\u0631\u0627\u062a","cزe-c":"<u1soidl\"idTabRevws\">\n1" <u1soidl\"revws-portalc s -reviews\"><u1soodspan\"form-vi=p\"><aoodspan\"btn btnc imary\" .ir/crevws-entit=-typen\" s \" .ir/crevws-creatg-اggern\"217\">Be the first to writu a review!<\/a><\/u1s><\/u1s>\n<\/u1s>\n","a ا":{"id":"","odspa":""},"m s leN p":"revws"},{"-grou":null,"cزe-c":false,"a ا":{"id":"","odspa":""},"m s leN p":"ststickers"}],"allow_oosp":0,"category":"\u0645\u0628\u0644-\u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc-\u0648-\u06a9\u0627\u0646\u0627\u067e\u0647","oategory_ p":"\u0645\u0628\u0644 \u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc \u0648 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u067e\u0647","link":"ss= \/\ n \/\u0645\u0628\u0644-\u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc-\u0648-\u06a9\u0627\u0646\u0627\u067e\u0647\/217-\u0645\u0628\u0644-\u062a\u06a9-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0628\u0627-\u067e\u0634\u062a\u06cc-\u0647\u0644\u06af\u0631-\u0645\u062f\u0644 t
MBL-198

مشخصات فنی

نوع مبل
مبل راحتی
مبل مدولار
ظرفیت
یک نفره
عرض
76 سانتیمتر
عمق
85 سانتیمتر
ارتفاع
68 سانتیمتر
وزن
27 کیلوگرم
جنس کلاف
فلز
جنس روکش
پارچه
چرم
جنس لایه میانی
فوم
جنس پایه ها
فلز
دسته
بدون دسته
سری
P t
نیاز به نصب یا مونتاژ
ندارد
تولید کشور
ایران
گارانتی
گارانتی 48 ماهه هلگر
خدمات پس از فروش
دارد
خانواده رنگ
آبی
بنفش
بژ
خاکستری
خاکستری تیره
زرد
سبز
سفید
سورمه ای
شیری
صورتی
صورتی روشن
طلایی
طوسی
قرمز
قهوه ای
قهوه ای تیره
قهوه ای روشن
مشکی
نارنجی
نوک مدادی
پسته ای
کرم
نوع بسته بندی کالا
حبابدار ضد ضربه

8 محصول مشابه دیگر

مشخصات فیزیکی

نوع مبل
مبل راحتی
مبل مدولار
ظرفیت
یک نفره
عرض
76 سانتیمتر
عمق
85 سانتیمتر
ارتفاع
68 سانتیمتر
جنس کلاف
فلز
جنس روکش
چرم
پارچه
جنس لایه میانی
فوم
جنس پایه ها
فلز
دسته
بدون دسته

سایر توضیحات

وزن
27 کیلوگرم
سری
P t
نیاز به نصب یا مونتاژ
تولید کشور
ایران
گارانتی
گارانتی 48 ماهه هلگر
خدمات پس از فروش
خانواده رنگ
قهوه ای تیره
بنفش
شیری
صورتی
طلایی
خاکستری تیره
قهوه ای
قرمز
صورتی روشن
طوسی
زرد
قهوه ای روشن
سورمه ای
مشکی
پسته ای
سبز
آبی
نارنجی
بژ
کرم
سفید
خاکستری
نوک مدادی
نوع بسته بندی کالا
حبابدار ضد ضربه

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین تخفیف های مبلک با خبر شوید

مبلک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

  • *در مورد محصولات و نحوه خرید آن ها سوالی دارید؟
  • *برای انتخاب محصول مورد نظرتان نیاز به مشاوره دارید؟

اطلاعات مورد نیاز زیر را وارد نمایید تا در اسرع وقت با شما جهت مشاوره رایگان تماس گرفته شود، در صورت امکان فیلد توضیحات را نیز پر کنید.

توضیحات
ثبت...
#pwaib-wrapp"r { width: 100%; height: 60px; posi7-Ac: fixed; padding: 0 12px; z-index: 9999999 !important; backvi=nd-color: rgba(0,0,0,0.6); left: 0; right: 0; bottom: -1px; display: none; } #pwaib-contain"r { max-width: 400px; height: 100%; padding: 0; margin: 0; display: flex; align-items: ce-c"r; justify-conte-c: spac"-between; margin: 0 auto; } #pwaib-close img { width: 18px; height:18px; } #pwaib-icti { display: flex; justify-conte-c: ce-c"r; align-items: ce-c"r; } #pwaib-icti img { width: 36px; height: 36px; margin-right: 5px; border-radius: 5px; } #pwaib-text { line-height: 2; color: #FFF; } #pwaib-btn { color: #000; line-height: 20px; padding: 4px 7px; border-radius: 3px; backvi=nd-color: #FFF; }
دسترسی راحت به وب اپلیکیشن
نصب سریع
var revwsDa a={"visitor":{"type":"guest","id":340576,"firstN p":"","lastN p":"","pseudonym":""," pFormat":"fullN p","email":"","langu"7"":1,"toReview":{"product":[]},"reviewed":{"product":[]}},"settings":{"vers-Ac":"1.2.0","api":"ss= \/\/www \/module\/revws\/api","appJsUrl":"\/modules\/revws\/views\/js\/front-1_2_0.js","loginUrl":"ss= \/\/www \/login?back=","csrf":"e98e17b61d23e592d27471830d513ec8-91dc3bfa08a97ca9b32e27ad06e54a0p","shopN p":"\u0645\u0628\u0644\u06a9","theme":{"shape":{"label":"Star","viewBox":"-489 216 20 20","path":"M-475.072 222.324l4.597.665c.932.13 1.305 1.27.63 1.93l-3.322 3.24c-.268.26-.39.637-.326 1.005l.788 4.58c.16.926-.813 1.635-1.647 1.2l-4.113-2.16c-.33-.174-.726-.173-1.057 0l-4.11 2.165c-.833.438-1.807-.27-1.65-1.197l.783-4.58c.07-.37-.06-.745-.32-1.006l-3.33-3.24c-.67-.657-.3-1.803.63-1.94l4.6-.67c.37-.054.69-.287.854-.62l2.05-4.17c.417-.843 1.62-.844 2.04 0l2.057 4.163c.166.336.486.568.856.62z","strokeWidth":1},"shapeSize":{"product":14,"list":14,"create":70}},"dateFormat":"Y-m-d","cric"ria":{"1":{"id":1,"entityType":"product","global":true,"ac7-ve":true,"label":"\u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0633\u0627\u062e\u062a \u0648 \u0638\u0627\u0647\u0631"},"2":{"id":2,"entityType":"product","global":true,"ac7-ve":true,"label":"\u0627\u0631\u0632\u0634 \u062e\u0631\u06cc\u062f"},"3":{"id":3,"entityType":"product","global":true,"ac7-ve":true,"label":"\u0633\u0647\u0648\u0644\u062a \u0646\u0635\u0628\/\u0631\u0627\u0647 \u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc"}},"preferences":{"allowEmptyTitl"":false,"allowEmptyReviews":true,"allowReviewWithoutCric"ria":false,"allowGuestReviews":true,"allowI"7"s":true,"allowNewI"7"s":true,"allowMultipleReviews":false,"customerReviewsPerP"7"":5,"customerMaxRequests":3,"showSignInButton":true,"placeme-c":"tab","displayCric"ria":"inline","microda a":true},"gdpr":{"mode":"basic","ac7-ve":true,"text":""}},"reviews":[],"entities":{"product":{"217":{"id":217," p":"\u0645\u0628\u0644 \u062a\u06a9 \u0646\u0641\u0631\u0647 \u0628\u0627 \u067e\u0634\u062a\u06cc \u0647\u0644\u06af\u0631 \u0645\u062f\u0644 P t SF - /di - 31","url":"ss= \/\/www \/\u0645\u0628\u0644-\u0631\u0627\u062d\u062a\u06cc-\u0648-\u06a9\u0627\u0646\u0627\u067e\u0647\/217-\u0645\u0628\u0644-\u062a\u06a9-\u0646\u0641\u0631\u0647-\u0628\u0627-\u067e\u0634\u062a\u06cc-\u0647\u0644\u06af\u0631-\u0645\u062f\u0644 t